Zoznam podmienok poskytovania služieb

Zmluva o poskytovaní služieb na preberanie softvéru

Ak po prečítaní Zmluvy o poskytovaní služieb súhlasíte s jej znením, kliknite na tlačidlo [Súhlasím] v spodnej časti tejto obrazovky a prejdite na obrazovku „Preberanie“.

V tejto Zmluve o poskytovaní služieb sa definujú zmluvné podmienky, na základe ktorých spoločnosť SUZUKI MOTOR CORPORATION (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje Službu preberania softvéru a upravujú ďalšie zmluvné práva a povinnosti medzi vami a Spoločnosťou. Ak chcete používať túto Službu, musíte si prečítať a odsúhlasiť zmluvné podmienky uvedené v tejto Zmluve o poskytovaní služieb.


Časť 1: Všeobecné ustanovenia
Článok 1 (Definície)
Pojmy používané v tejto Zmluve o poskytovaní služieb majú nasledujúci význam.
 1. Termín „Služba“ predstavuje službu, ktorej cieľom je aktualizovať mapové údaje v Navigačnom systéme vozidla prostredníctvom údajov s aktualizáciou Navigačného systému vozidla.
 2. Termín „Údaje s aktualizáciou“ predstavuje údaje, ktoré po prenose do Navigačného systému vozidla zabezpečia aktualizáciu máp a programov Navigačného systému vozidla.
 3. Termín „Navigačný systém vozidla“ predstavuje navigačný systém nainštalovaný vo vozidle Spoločnosti alebo Navigačný systém vozidla, ktoré predáva Spoločnosť na báze OEM, a ktorý je kompatibilný so Službou.
 4. Termín „Zákazník“ predstavuje jednotlivca alebo spoločnosť, ktorí používajú Službu po odsúhlasení znenia Zmluvy o poskytovaní služieb.
 5. Termín „Zmluva o poskytovaní služieb“ predstavuje zmluvu o používaní Služieb v predmete tejto Zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi Spoločnosťou a Zákazníkom vo forme Zákazníkovho súhlasu so znením tejto Zmluvy.

Článok 2 (Použitie Zmluvy o poskytovaní služieb)
Cieľom Zmluvy o poskytovaní služieb je definovať zmluvné podmienky, na základe ktorých sa poskytuje Služba, a práva a povinnosti medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, pričom táto Zmluva o poskytovaní služieb sa vzťahuje na všetky a akékoľvek vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, ktoré sa týkajú používania Služby. Na služby poskytované tretími stranami vo vzťahu k Službe sa vzťahujú príslušné zmluvné podmienky takýchto služieb.

Článok 3 (Vznik Zmluvy)
Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára medzi Spoločnosťou a Zákazníkom v okamihu odsúhlasenia znenia Zmluvy o poskytovaní služieb zo strany Zákazníka.


Časť 2: Zmluvné podmienky
Článok 4 (Príprava prevádzkového prostredia)
 1. Ak chce Zákazník používať Služby, musí na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť osobný počítač alebo inteligentný telefón, ktorý sa bude používať na preberanie údajov s aktualizáciou z vozidla a servera Spoločnosti, a internetové pripojenie, ktoré umožní takéto preberanie.
 2. V prípade použitia osobného počítača ako terminálu na preberanie údajov s aktualizáciou sa môžu aktualizovať mapy a programy v navigačnom systéme vozidla. Okrem toho je na prenos údajov s aktualizáciou do Navigačného systému vozidla potrebné použiť úložisko USB s dostatočnou kapacitou pre údaje s aktualizáciou.

Článok 5 (Zakázané činnosti)
 1. Počas používania Služby sa Zákazníkovi zakazuje vykonávať nasledujúce činnosti alebo činnosti, ktoré Spoločnosť považuje za zodpovedajúce niektorým z nasledujúcich činností:
  1. Činnosti, ktorých následkom dochádza k porušovaniu práv Spoločnosti alebo tretích strán
  2. Činnosti, ktoré spôsobujú ujmu Spoločnosti alebo tretím stranám
  3. Činnosti, následkom ktorých sa (i) Služba poskytne akémukoľvek subjektu alebo osobe, ktorá má v úmysle používať Službu na ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti, (ii) ktorá použije Službu na takýto účel, (iii) ktorá použije Službu v krajine alebo geografickej oblasti, na ktorú uvalili embargo Spojené štáty americké a/alebo (iv) ktorá sa nachádza na Sankčnom zozname osobitne vymedzených štátnych príslušníkov vydanom Ministerstvom financií Spojených štátov amerických a/alebo na Sankčnom zozname zakázaných osôb a subjektov vydanom Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických
  4. Činnosti, ktorými sa porušuje verejný poriadok alebo mravnosť
  5. Činnosti, ktorými sa porušujú zákony alebo nariadenia
  6. Činnosti, ktorými dochádza k modifikácii, zlepšovaniu, spätnému rozoberaniu, analýze, dekompilácii atď. Služby alebo činnosti, ktorými sa zneužíva zdrojový kód alebo softvér získaný prostredníctvom Služby
  7. Činnosti, ktoré znemožňujú používanie Služby
  8. Iné činnosti ako činnosti uvedené v bode (1) až (7), ktoré Spoločnosť považuje za neprimerané
 2. Vo vzťahu k údajom s aktualizáciou (s výnimkou použitého softvéru open source) sa Zákazníkovi zakazuje vykonávať nasledujúce činnosti alebo činnosti, ktoré Spoločnosť považuje za zodpovedajúce niektorým z nasledujúcich činností:
  1. Činnosti, na základe ktorých dochádza k následnému transferu údajov s aktualizáciou z navigačného systému jedného vozidla do navigačného systému iného vozidla
  2. Činnosti, ktorými dochádza k predaju, prenájmu, prevodu, odpredaju atď. údajov s aktualizáciou
  3. Činnosti, ktorými dochádza k modifikácii obsahu údajov s aktualizáciou
  4. Činnosti, ktorými dochádza k tvorbe alebo distribúcii odvedených diel na základe údajov s aktualizáciou
  5. Analytické činnosti, napríklad dekompilácia, reverzné inžinierstvo alebo spätná kompilácia obsahu údajov s aktualizáciou

Článok 6 (Pozastavenie poskytovania služieb/odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní služieb)
Ak Zákazník vykoná niektoré z nasledujúcich činností alebo činnosti, ktoré Spoločnosť považuje za zodpovedajúce niektorým z nasledujúcich činností, Spoločnosť môže po vlastnom uvážení a bez predchádzajúceho upozornenia alebo oznámenia pozastaviť poskytovanie Služby Zákazníkovi, odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní služieb alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, ktoré Spoločnosť považuje za nevyhnutné alebo vhodné.
 1. Porušenie zmluvy
 2. Nedosiahnutie veku potrebného na právne úkony, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony zo strany Zákazníka, používanie Služby bez súhlasu poručníka/opatrovníka
 3. Minulé porušenie dohody so Spoločnosťou zo strany Zákazníka alebo osoby, ktorá je prepojená na Zákazníka
 4. Ak sa na Zákazníka vzťahujú niektoré z opatrení uvedených v tomto článku
 5. Ak je v iných situáciách ako situáciách uvedených v bode (1) až (4) dôvodné sa domnievať, že ďalšie používanie Služby alebo platnosť Zmluvy o poskytovaní služieb je neprimeraná

Článok 7 (Nakladanie so získanými údajmi)
 1. Následkom používania Služby Zákazníkom získava Spoločnosť od Zákazníka údaje z navigačného systému vozidla, napríklad verziu navigačného systému, aby mohla poskytovať údaje s aktualizáciou. V získaných údajoch sa nenachádzajú osobné údaje, ktoré by bolo možné použiť na priamu identifikáciu osoby, napríklad meno, adresa a údaje týkajúce sa jazdy.
 2. Okrem vyjadrenia súhlasu s predchádzajúcim odsekom Zákazník udeľuje Spoločnosti svoj súhlas, aby údaje získané v súlade so znením predchádzajúceho odseku používala na zlepšovanie Služby, analýzu a riešenie stavu používania Služby, vývoj nových služieb atď.


Časť 3: Vyhlásenie Spoločnosti
Článok 8 (Prerušenie poskytovania Služby)
 1. V prípade vzniku udalostí, ktoré zodpovedajú nasledujúcim okolnostiam, alebo ktoré Spoločnosť považuje za zodpovedajúce nasledujúcim okolnostiam, môže Spoločnosť bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť poskytovanie Služby alebo jej častí.
  1. V prípade výkonu kontroly alebo údržby počítača, ktorý sa používa na poskytovanie Služby
  2. V prípade nedostupnosti počítača, ktorý sa používa na poskytovanie Služby, následkom nehody atď.
  3. Ak je poskytovanie Služby sťažené následkom prírodnej katastrofy, napríklad zemetrasenia, zásahu bleskom, požiaru, povodne atď., výpadku elektrického prúdu, komunikačných systémov, poruchy prenosovej siete, zmeny alebo zrušenia zákona alebo nariadenia atď., alebo následkom iných okolností mimo dosahu Spoločnosti
  4. Ak je prerušenie poskytovania Služby nevyhnutné z iného dôvodu ako dôvodov uvedených v bode (1) až (3) vyššie
 2. V prípade, ak Zákazníkovi alebo tretej strane vznikne škoda v dôsledku opatrení prijatých Spoločnosťou v súlade s podmienkami tohto článku, Spoločnosť za vzniknutú situáciu nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Článok 9 (Ukončenie poskytovania Služby alebo zmeny v obsahu Služby)
 1. Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia a bez získania predchádzajúceho súhlasu Zákazníka doplniť, zmeniť alebo zmazať obsah Služby alebo ukončiť jej poskytovanie. V takomto prípade Spoločnosť o situácii upovedomí Zákazníka vopred spôsobom, ktorý považuje za vhodný, napríklad oznámením na internetovej stránke Spoločnosti.
 2. V prípade, ak Zákazníkovi alebo tretej strane vznikne škoda v dôsledku opatrení prijatých Spoločnosťou v súlade s podmienkami tohto článku, Spoločnosť za vzniknutú situáciu nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Článok 10 (Vyhlásenie Spoločnosti)
 1. Spoločnosť neposkytuje Zákazníkovi žiadnu záruku v súvislosti s vhodnosťou Služby pre konkrétny účel Zákazníka, jej očakávanou funkčnosťou, hodnotou, presnosťou alebo použiteľnosťou, Spoločnosť sa zároveň nijako nezaručuje, že použitie Služby Zákazníkom je v súlade so zákonom a právnymi predpismi alebo internými pravidlami priemyselných združení vzťahujúcich sa na Zákazníka, Spoločnosť sa zároveň nezaručuje, že Služba sa bude poskytovať aj v budúcnosti a jej poskytovanie bude bez vád.
 2. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť z akýchkoľvek dôvodov v súvislosti s ujmou, ktorú môže Zákazník utrpieť následkom používania Služby alebo nemožnosti používania Služby (vrátane, no bez obmedzenia na stratu príjmu, prerušenie podnikania a stratu údajov).
 3. V prípade, ak Zmluva obsahuje časti, ktoré nie sú uplatniteľné z dôvodu príslušných zákonov, ostatné časti Zmluvy zostávajú v platnosti.
 4. V prípade, ak Zákazníkovi vznikla ujma v dôsledku Zmluvy o poskytovaní služieb alebo Služby, a v prípade, ak vznikla Zákazníkovi ujma v dôsledku úmyselného alebo neúmyselného protiprávneho konania alebo neplnenia povinností Spoločnosti, Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za časť ujmy spôsobenej mimoriadnymi okolnosťami (vrátane situácií, v ktorých Spoločnosť alebo Zákazník predvídali alebo mohli predvídať, že k ujme dôjde).
 5. V prípade sporu s treťou stranou v súvislosti s používaním Služby bude Zákazník riešiť takýto spor na svoju vlastnú zodpovednosť a náklady.


Časť 4: Ostatné ujednania
Článok 11 (Vlastníctvo práv)
Všetky práva, napríklad autorské práva a iné práva duševného vlastníctva súvisiace s obsahom poskytovaným Zákazníkovi prostredníctvom Služby, sú majetkom Spoločnosti a ďalších držiteľov práv. Zákazníkovi sa zakazuje kopírovať, upravovať alebo verejne prenášať atď. v celku alebo v časti obsah poskytovaný prostredníctvom Služby bez ohľadu na jeho formát.

Článok 12 (Zmeny v Zmluve)
Ak sa Spoločnosť domnieva, že v Zmluve o poskytovaní služieb je potrebné vykonať zmeny a úpravy v súlade s podmienkami článku 8, Spoločnosť môže zmeniť jej obsah. V takýchto prípadoch bude Spoločnosť vopred informovať Zákazníka o zmenách vykonaných v obsahu Zmluvy a o časovom harmonograme, v ktorom zmeny vstúpia do účinnosti spôsobom, ktorý Spoločnosť považuje za vhodný. V prípade, ak bude Zákazník naďalej pokračovať v používaní Služby po nadobudnutí účinnosti týchto zmien, sa bude takáto situácia považovať za vyjadrenie Zákazníkovho súhlasu so zmenami vykonanými v Zmluve.

Článok 13 (Zákaz prevodu práv a povinností)
Zákazník nesmie prevádzať, umožniť prevod alebo použiť ako zábezpeku status, ktorý mu vyplýva zo Zmluvy o poskytovaní služieb alebo z práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb, a to v celku alebo v časti.

Článok 14 (Oddeliteľnosť)
Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy vyhodnotí ako neplatné alebo nevynútiteľné zo zákona alebo iných právnych predpisov, ostatné časti Zmluvy zostávajú v platnosti.

Článok 15 (Rozhodné právo/príslušnosť súdu)
 1. Dohoda a Zmluva o poskytovaní služieb sa riadi japonským právom.
 2. Spory, ktoré vzniknú medzi Spoločnosťou a Zákazníkom v súvislosti s používaním Služby, sú vo výlučnej právomoci okresného súdu, ktorý je príslušný v oblasti, v ktorej sa nachádza sídlo Spoločnosti, a ktorý sa na tomto mieste používa ako prvostupňový súd.
Zavrieť