Politika na ochranu osobných údajov Suzuki Motor Corporation

V súlade s filozofiou rešpektu voči jednotlivcom pristupuje Spoločnosť k používaniu osobných údajov s vysokou mierou obozretnosti. V nasledujúcej časti vám predstavujeme Politiku na ochranu osobných údajov Spoločnosti, ktorá je založená na uvedomení, že správne používanie osobných údajov je jednou z korporátnych zodpovedností Spoločnosti v spoločenskej oblasti.
 1. Rozsah spracovávania osobných údajov
Spoločnosť zbiera len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na výkon jej podnikateľskej činnosti. So získanými osobnými údajmi prichádza do styku len minimálne a nevyhnutné množstvo zamestnancov.
 1. Vhodné metódy získavania a zamýšľaný účel
Spoločnosť používa na získavanie osobných údajov vhodné metódy. Pri získavaní osobných údajov Spoločnosť čo najpresnejšie špecifikuje zamýšľaný účel ich použitia a dotknuté osoby (t. j. zákazníkov a ďalšie subjekty s osobnými údajmi; tieto termíny sa používajú nižšie) o ňom informuje predpísanou metódou (vrátane oznámení atď. na internetovej stránke).

* Ďalšie informácie o zamýšľanom používaní osobných údajov zákazníkov a návštevníkov internetovej stránky spravovanej Spoločnosťou nájdete na

 1. Používanie v rozsahu zamýšľaného účelu
Spoločnosť používa osobné informácie v rozsahu požadovanom na dosiahnutie zamýšľaného účelu, o ktorom informuje dotknutú osobu. Ak použitie presahuje rámec zamýšľaného účelu, je potrebné vopred získať súhlas dotknutej osoby s výnimkou prípadov vyplývajúcich zo zákona a iných právnych predpisov.
 1. Zverejnenie/sprístupnenie osobných údajov tretím stranám
Spoločnosť nezverejňuje a neposkytuje osobné údaje získané Spoločnosťou tretím stranám s výnimkou nasledujúcich prípadov.
 1. Dotknutá osoba vydala k zverejneniu svoj predchádzajúci súhlas
 2. Činnosti súvisiace so spracovávaním osobných údajov boli delegované inému subjektu
 3. Osobné údaje je potrebné na zabezpečenie ich používania zdieľať medzi spoločnosťami v skupine Suzuki
 4. Existujú iné oprávnené dôvody, napríklad dôvody vyplývajúce zo zákonov a právnych nariadení.

* Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sú predmetom spoločného používania, pozrite si odkaz pojednávajúci o

 1. Práca s citlivými informáciami
S výnimkou nasledujúcich prípadov Spoločnosť nezískava, nepoužíva ani neposkytuje tretím stranám osobné údaje týkajúce sa politického názoru, náboženského presvedčenia (náboženstva, zmýšľania a viery), členstva v odborových organizáciách, rasy a etnického pôvodu, rodinného pôvodu a miesta pobytu, zdravotnej starostlivosti, sexuálneho života a záznamov v registri trestov (ďalej len „citlivé informácie“).
 1. V prípade získania citlivých informácií a ich používania alebo poskytnutia tretím stranám s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby a v rozsahu potrebnom na výkon obchodnej činnosti Spoločnosti, na účely zabezpečenia náležitej prevádzkovej činnosti Spoločnosti
 2. V prípade získania citlivých informácií a ich používania alebo poskytnutia tretím stranám v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na prevod práv a povinností atď. v dedičskom konaní
 3. V prípade existencie iných odôvodnených dôvodov, napríklad dôvodov vyplývajúcich zo zákonov, právnych nariadení a smerníc
Zavrieť