Lijst met algemene voorwaarden

Dienstovereenkomst software-download

Als u na het lezen van de overeenkomst akkoord gaat met de inhoud, klik dan op de knop [Akkoord] onderaan dit scherm om verder te gaan naar het Download-scherm.

De overeenkomst beschrijft de voorwaarden waaronder de software-downloaddienst door SUZUKI MOTOR CORPORATION (hierna te noemen "het Bedrijf") wordt aangeboden, alsmede de rechten en plichten tussen u en het Bedrijf. Om van deze dienst gebruik te maken, moet u de voorwaarden van deze overeenkomst lezen en hiermee akkoord gaan.


Paragraaf 1: Algemene Bepalingen
Artikel 1 (Definities)
De betekenis van de in de overeenkomst gebruikte termen is als volgt.
 1. "De Dienst": een dienst waarmee kaartgegevens die in een autonavigatiesysteem worden gebruikt, kunnen worden bijgewerkt aan de hand van update-gegevens voor een autonavigatiesysteem.
 2. "Update-gegevens": gegevens die, door de overdracht naar een autonavigatiesysteem, het mogelijk maken de kaarten en programma's van dat autonavigatiesysteem bij te werken.
 3. "Autonavigatiesysteem" betekent een autonavigatiesysteem dat in een voertuig van het Bedrijf is geïnstalleerd of een autonavigatiesysteem dat door het Bedrijf op OEM-basis wordt verkocht, en dat compatibel is met de Dienst.
 4. "De Klant" betekent een individu of bedrijf dat van de Dienst gebruik gaat maken, na akkoord te zijn gegaan met de overeenkomst.
 5. "De Dienstovereenkomst" betekent een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Dienst die de inhoud van de overeenkomst vormt, die tussen het Bedrijf en de Klant tot stand komt doordat de Klant met de overeenkomst instemt.

Artikel 2 (Toepassing van de overeenkomst)
De overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden voor het aanbieden van de Dienst en de rechten en plichten tussen het Bedrijf en de Klant vast te leggen, en is van toepassing op alle betrekkingen tussen het Bedrijf en de Klant die verband houden met het gebruik van de Dienst. Diensten die door derden in verband met de Dienst worden verleend, zijn onderworpen aan voorwaarden die specifiek voor de betreffende Dienst gelden.

Artikel 3 (Totstandkoming van de overeenkomst)
De Dienstovereenkomst komt tot stand tussen de Klant en het Bedrijf op het moment dat de klant instemt met de overeenkomst.


Paragraaf 2: Algemene voorwaarden
Artikel 4 (Voorbereiding van het besturingssysteem)
 1. Om van de Dienst gebruik te kunnen maken, dient de Klant op eigen verantwoordelijkheid en kosten te zorgen voor een personal computer of smartphone om update-gegevens van het autonavigatiesysteem en de server van het Bedrijf te downloaden, alsmede voor een internetverbinding om deze download mogelijk te maken.
 2. Wanneer u een personal computer als terminal gebruikt om update-gegevens te downloaden, kunnen de kaarten en programma's in het autonavigatiesysteem worden geactualiseerd. Aanvullend is een USB-opslagmedium met voldoende ruimte voor de update-gegevens vereist om de update-gegevens naar het autonavigatiesysteem over te zetten.

Artikel 5 (Verboden zaken)
 1. Tijdens het gebruik van de Dienst mag de Klant geen handelingen verrichten die overeenkomen met, of die door het Bedrijf geacht worden overeen te komen met, één van de hieronder opgesomde zaken.
  1. Handelingen die inbreuk maken op de rechten van het Bedrijf of van derden
  2. Handelingen die het Bedrijf of derden benadelen of schaden
  3. Handelingen die (i) de Service aanbieden aan een entiteit of persoon die de intentie kan hebben de Service te gebruiken met het doel de internationale vrede en veiligheid te belemmeren, (ii) de Service voor een dergelijk doel te gebruiken, (iii) de Service te gebruiken in een land of gebied waarvoor een embargo van de Verenigde Staten geldt, en/of (iv) de Service te gebruiken terwijl deze staat op de SDN-lijst (lijst met speciaal aangemerkte onderdanen en geblokkeerde personen), uitgegeven door het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten en/of de SDN-lijst, uitgegeven door het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten
  4. Handelingen die een schending vormen op de openbare orde en het fatsoen
  5. Handelingen die in strijd zijn met wet- of regelgeving
  6. Handelingen die de Dienst onderwerpen aan modificatie, verandering, verbetering, reverse engineering, analyse, decompilatie, etc., of handelingen die oneigenlijk gebruik maken van de broncode of software die via de Dienst is verkregen
  7. Handelingen die de werking van de Dienst belemmeren
  8. Andere handelingen dan die opgesomd in (1) tot (7) hierboven, die het Bedrijf als ongepast beschouwt
 2. Met betrekking tot de update-gegevens (met uitzondering van de daarin opgenomen open source-software) mag de Klant geen handelingen verrichten die overeenkomen met, of die door het Bedrijf geacht worden overeen te komen met, een van de hieronder genoemde zaken.
  1. Handelingen waarbij update-gegevens die naar een bepaald autonavigatiesysteem zijn overgezet, vervolgens worden overgezet naar een ander autonavigatiesysteem
  2. Handelingen waarbij update-gegevens of kopieën daarvan worden verkocht, verhuurd, afgestaan of doorverkocht enz. aan derden
  3. Handelingen die de inhoud van de update-gegevens wijzigen
  4. Handelingen die gepaard gaan met het maken of verspreiden van afgeleide werken op basis van de update-gegevens
  5. Analysewerkzaamheden, zoals reverse-compilatie, reverse-engineering of reverse-assemblage van de inhoud van de update-gegevens

Artikel 6 (Opschorting van de Dienstverlening / Ontbinding van de Dienstovereenkomst)
Indien de Klant handelingen verricht die overeenkomen met, of die door het Bedrijf geacht worden overeen te komen met, een van de hieronder genoemde zaken, kan het Bedrijf naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving het aanbieden van de Dienst aan de Klant opschorten of de Dienstovereenkomst ontbinden of andere maatregelen nemen die het Bedrijf noodzakelijk of gepast acht.
 1. Wanneer de overeenkomst wordt geschonden
 2. Wanneer de Klant minderjarig is of op een andere manier een persoon met beperkte capaciteiten is, en de Dienst gebruikt zonder de toestemming van zijn/haar voogd
 3. Wanneer de Klant in het verleden een overeenkomst met het Bedrijf heeft geschonden, of iemand is die met een dergelijk persoon geassocieerd wordt
 4. Wanneer de Klant onderworpen is geweest aan een van de in dit artikel genoemde maatregelen
 5. Wanneer in andere situaties dan die beschreven in (1) tot (4) hierboven, het redelijkerwijs niet opportuun wordt geacht om de Dienst te blijven gebruiken, of de Dienstovereenkomst voort te zetten

Artikel 7 (Verwerking van verkregen gegevens)
 1. Wanneer de Klant de Dienst gebruikt, zal het Bedrijf informatie over de versie van het autonavigatiesysteem enz. van de Klant verkrijgen, om de update-gegevens te kunnen verstrekken. Persoonsgegevens die gebruikt zouden kunnen worden om u rechtstreeks te identificeren, zoals uw naam en adres, en gegevens met betrekking tot het rijden, worden echter niet in de verkregen gegevens opgenomen.
 2. Naast het instemmen met de voorgaande paragraaf, stemt de Klant er tevens mee in dat het Bedrijf de, in overeenstemming met de bepalingen van de voorgaande paragraaf, verkregen gegevens gebruikt voor het verbeteren van de Dienst, het analyseren en onderzoeken van de gebruiksstatus, en het ontwikkelen van nieuwe diensten, enz.


Paragraaf 3: Disclaimer
Artikel 8 (Opschorting van de Dienst)
 1. Wanneer zich gebeurtenissen voordoen die overeenkomen met, of die door het Bedrijf geacht worden overeen te komen met een van de hieronder opgesomde zaken, kan het Bedrijf zonder voorafgaande kennisgeving de verlening van de Dienst geheel of gedeeltelijk opschorten.
  1. Bij inspectie of onderhoud van een computer die met de Dienst is verbonden
  2. Wanneer het gebruik van een computer die met de Dienst is verbonden, wordt onderbroken als gevolg van een ongeluk, enz.
  3. Wanneer het aanbieden van de Dienst bemoeilijkt wordt ten gevolge van een natuurramp zoals aardbeving, blikseminslag, brand, overstroming enz., of ten gevolge van stroomonderbrekingen, storingen in de communicatie- of transportinfrastructuur, herziening of afschaffing van wetten of reglementen enz., of een andere reden waarover het Bedrijf geen controle heeft
  4. Wanneer een schorsing van de Dienst noodzakelijk is om andere redenen dan deze beschreven in (1) tot (3) hierboven
 2. Zelfs in het geval dat de Klant of een derde schade lijdt ten gevolge van maatregelen die door het Bedrijf zijn uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel, aanvaardt het Bedrijf geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 9 (Stopzetting of wijziging van de inhoud van de Dienst)
 1. Het Bedrijf kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van de Klant, aanvullingen op de inhoud van de Dienst aanbrengen, deze wijzigen of verwijderen, of het aanbieden van de Dienst stopzetten. In dergelijke gevallen zal het Bedrijf de Klant hiervan vooraf in kennis stellen op een wijze die het Bedrijf geschikt acht, zoals een bericht op de website van het Bedrijf.
 2. Zelfs in het geval dat de Klant of een derde schade lijdt ten gevolge van maatregelen die door het Bedrijf zijn uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel, aanvaardt het Bedrijf geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 10 (Disclaimer)
 1. Het Bedrijf biedt geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van de Dienst voor het specifieke doel van de Klant, noch met betrekking tot de verwachte functionaliteit, waarde, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van de Dienst, noch garandeert het Bedrijf op enigerlei wijze dat het gebruik van de Dienst door de Klant in overeenstemming is met wet- en regelgeving of de interne regels van brancheorganisaties die op de Klant van toepassing zijn, of dat de Dienst aangeboden zal blijven worden, of dat de Dienst zonder gebreken zal zijn.
 2. Het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, met betrekking tot schade aan de Klant die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst door de Klant, of de onmogelijkheid van de klant om de Dienst te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering en verlies van gegevens).
 3. Zelfs in gevallen waarin de inhoud van de overeenkomst inhoud bevat die niet van toepassing is wegens bindende wetten, blijven andere delen van de overeenkomst geldig.
 4. Zelfs wanneer de Klant schade heeft geleden als gevolg van de Dienst of de Dienstovereenkomst, in gevallen waarin de Klant schade heeft geleden als gevolg van illegale handelingen of niet-nakoming van verplichtingen op basis van opzet of nalatigheid door het Bedrijf, draagt het Bedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor het deel van dergelijke schade dat voortvloeit uit buitengewone omstandigheden (met inbegrip van situaties waarin het Bedrijf of de Klant voorspelde of had kunnen voorspellen dat er schade zou worden geleden).
 5. In het geval van een geschil met een derde partij in verband met het gebruik van de Dienst, zal de Klant dit geschil op eigen verantwoordelijkheid en kosten oplossen.


Paragraaf 4: Overig
Artikel 11 (Eigendom van rechten)
Alle rechten, zoals auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot de inhoud die via de Dienst aan de Klant wordt verstrekt, zijn eigendom van het Bedrijf en andere rechthebbenden. Het is de Klant niet toegestaan de inhoud van de Dienst geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen of openbaar te maken, enzovoort, ongeacht het formaat.

Artikel 12 (Wijzigingen in de overeenkomst)
In gevallen waarin het Bedrijf van mening is dat het nodig is de overeenkomst te wijzigen vanwege een wijziging in de Dienst, overeenkomstig de voorwaarden van Artikel 8, kan het Bedrijf de inhoud wijzigen. In dergelijke gevallen zal het Bedrijf de Klant vooraf in kennis stellen van de wijzigingen die zijn aangebracht in de inhoud van de overeenkomst en van het tijdstip waarop de wijzigingen van kracht worden, op een wijze die het Bedrijf geschikt acht. Indien de Klant de Dienst blijft gebruiken na het tijdstip waarop de wijzigingen van kracht worden, wordt de Klant geacht met de in de overeenkomst aangebrachte wijzigingen te hebben ingestemd.

Artikel 13 (Verbod op overdracht van rechten en verplichtingen)
De Klant mag de status die hij aan de Dienstovereenkomst ontleent, noch de rechten en verplichtingen die uit de Dienstovereenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk overdragen, doen overnemen of in onderpand geven.

Artikel 14 (Scheidbaarheid)
Zelfs indien één of meer clausules van de overeenkomst geacht worden ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn geworden door wetten of voorschriften, blijven de andere delen van de overeenkomst van kracht.

Artikel 15 (Toepasselijk recht / jurisdictie)
 1. Op de overeenkomst en de Dienstovereenkomst is het Japanse recht van toepassing.
 2. Geschillen die tussen het Bedrijf en de Klant in verband met het gebruik van de Dienst ontstaan, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank die bevoegd is voor het gebied waarin het hoofdkantoor van het Bedrijf gevestigd is, als rechter van eerste aanleg.
Sluiten