Privacybeleid Suzuki Motor Corporation

In overeenstemming met haar filosofie van respect voor het individu, gaat het Bedrijf zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het beleid van het Bedrijf inzake de bescherming van persoonsgegevens is gebaseerd op het besef dat de juiste omgang met persoonsgegevens een van de sociale verantwoordelijkheden van het Bedrijf is - dit wordt hieronder uiteengezet.
 1. Grenzen van de behandeling van persoonsgegevens
Het Bedrijf verwerft alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van haar activiteiten. Bovendien worden de verkregen persoonsgegevens behandeld door het minimaal noodzakelijke aantal personen.
 1. Verduidelijking van gepaste verwerving en beoogd gebruik
Het Bedrijf gebruikt gepaste methoden om persoonsgegevens te verwerven. Bij het verwerven van persoonsgegevens specificeert het Bedrijf zo nauwkeurig mogelijk het beoogde gebruik en brengt zij de betrokken persoon (d.w.z. klanten en andere betrokkenen van persoonsgegevens; hierna is hetzelfde van toepassing) op de hoogte via de voorgeschreven methode (met inbegrip van aankondigingen enz. via de website).

*Voor het beoogde gebruik van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van het Bedrijf,

:

 1. Gebruik binnen de grenzen van het beoogde doel
Het Bedrijf gebruikt persoonsgegevens binnen de grenzen die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken dat aan de betreffende persoon is meegedeeld. Wanneer het gebruik de grenzen van het beoogde gebruik overschrijdt, met uitzondering van gevallen die op wet- en regelgeving zijn gebaseerd, moet vooraf toestemming van de betreffende persoon worden verkregen.
 1. Openbaarmaking/verstrekking aan derden
Behalve in de volgende gevallen, maakt het Bedrijf geen door haar verkregen persoonsgegevens bekend en verstrekt deze niet aan derden.
 1. Wanneer de betreffende persoon van tevoren toestemming heeft gegeven
 2. Wanneer handelingen in verband met de verwerking van persoonsgegevens zijn uitbesteed
 3. Wanneer het noodzakelijk is dat het gebruik wordt uitgewisseld onder de bedrijven van de Suzuki Groep
 4. Wanneer er andere redelijke gronden zijn, zoals die welke door wetten en voorschriften worden erkend

*Met betrekking tot persoonsgegevens van de Klant die onderworpen zijn aan gedeeld gebruik, raadpleeg de betreffende

 1. Behandeling van gevoelige informatie
Behalve in de volgende gevallen verwerft, gebruikt of verstrekt het Bedrijf aan derden geen persoonsgegevens met betrekking tot politieke opvattingen, overtuigingen (d.w.z. godsdienst, levensovertuiging en geloofsovertuiging), lidmaatschap van vakbonden, ras en etnische afstamming, afkomst en verblijfplaats, gezondheidszorg, seksleven en strafblad (hierna "gevoelige informatie" genoemd).
 1. Wanneer gevoelige informatie wordt verkregen, gebruikt of verstrekt aan derden met de voorafgaande toestemming van de betreffende persoon en binnen de grenzen die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten van het Bedrijf, met het doel een goede bedrijfsvoering te kunnen garanderen
 2. Wanneer gevoelige informatie wordt verkregen, gebruikt of verstrekt aan derden, voor zover zulks noodzakelijk is voor de overdracht van rechten en plichten, enz. in het kader van erfopvolgingsprocedures
 3. Wanneer er andere redelijke gronden bestaan, zoals die welke erkend zijn in wetten, verordeningen en richtlijnen
Sluiten